JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Juridisk ordlista
Genomförande av en dom eller ett utslag, t.ex. genom utmätning eller indrivning av böter.  

En villkorlig dom innebär att den dömde som påföljd får en prövotid på två år. Om den dömde begår nya brott under prövotiden, kan domstolen döma till en annan påföljd för den samlade brottsligheten. Någon övervakning sker inte. Villkorlig dom kan även förenas med samhällstjänst och dagsböter.

I förväg bestämd penningsumma som kan komma att tas ut vid exempelvis  underlåtelse att följa myndighetsförelägganden. 

Vitt kort är en vardaglig benämning på en delgivningsform, där ett mottagningsbevis ska skrivas under och skickas tillbaka till den som skickat handlingen.

Betraktare, åskådare, närvarande, iakttagare etc.

Vittnesmål är den berättelse ett vittne avger inför rätten. Vittnesmålet ska avges muntligen.

Den skyldighet att vittna under ed som åligger envar. Den som är närstående till en part, eller den som på grund av att han eller hon är underkastad vissa sekretessregler i sin yrkesutövning inte får tala om vad som kommit till hans eller hennes kännedom, är undantagna från vittnesplikt.  

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå brottsoffer och vittnen med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång. Vittnesstöden bidrar till att skapa en större trygghet i samband med domstolsförhandlingen. De identifieras genom att bära en bricka med texten vittnesstöd och har avlagt ett etiskt tystnadslöfte. Ett vittnesstöd har genomgått en utbildning som fokuserar på bemötandefrågor och rättsprocessen. De har också fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med brottsoffret eller vittnet.

Läs mer om vittnesstöd på Brottsoffermyndighetens webbplats.  

Ett yrkande är en begäran om något. I en stämningsansökan yrkar parten hur den tycker att domstolen ska döma. I ett brottmål yrkar åklagaren ansvar för brott avseende den tilltalade. I ett mål i förvaltningsrätt kan den enskilde yrka på vilket sätt han eller hon anser att det myndighetsbeslut som han/hon är missnöjd med, ska ändras.

Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.


 

Talan som väcks vid domstol om ansvar för brott.

Om du blir dömd för ett brott eller förlorar i en tvist kan du bli skyldig att betala en del av statens kostnader. Rättshjälpsmyndigheten fungerar då som kravmyndighet i frågor om återbetalning både i brottmål och i tvistemål.

Målet skickas tillbaka till den lägre instansen, oftast för vidare utredning.

Om någon har försummat att överklaga ett avgörande i rätt tid och detta beror på ett oförutsett eller ursäktligt hinder, så kallat "laga förfall", kan ny tid för detta beviljas. Har ett överklagande visserligen inkommit till domstolen, men efter överklagandetidens utgång, kan i fall då laga förfall föreligger, beslut fattas om att överklagandet ska tas upp till prövning trots att det är för sent inkommet. I sistnämnda situation behöver ingen ny tid för överklagande bestämmas.

Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket, och talar om hur egendom mellan makar ska fördelas.

Domstolsärenden är hos allmän domstol ett uppsamlande namn på de mål som inte är brottmål, tvistemål eller konkursmål.

Begäran om överprövning av dom eller beslut. Den tid inom vilken ett överklagande ska ha kommit in till beslutsmyndigheten eller domstolen framgår av beslutet eller domen.Senast ändrad: 2017-03-10